Algemene Voorwaarden en Bepalingen

Artikel 1. Toepassing

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fresh Jazz Agency zijn deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen (hierna: voorwaarden) van toepassing.
 2. Naar deze voorwaarden op de Fresh Jazz Agency website wordt door ons verwezen bij de boekingsovereenkomst/ op de offerteaanvraag.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Fresh Jazz Agency wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 4. Van deze voorwaarden afwijkende speciale wensen en aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. In geval van discrepantie met deze voorwaarden zijn de aanvullende afspraken van kracht.
 5. Opdrachtgever verklaart bij ondertekening van de boekingsovereenkomst/ akkoord gaan van de offerte alle algemene voorwaarden zoals hierin vervat te aanvaarden.

Artikel 2. Fresh Jazz Agency

Fresh Jazz Agency is bemiddelaar en contractspartij bij boekingsovereenkomsten tussen Muzikant cq Band en Opdrachtgever.

Artikel 3. Factuur

 1. 50% van het factuurbedrag dient vooraf te geschieden namelijk 5 werkdagen voor de datum van het optreden van de Muzikant cq Band, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden

in verzuim. Indien betaling uitblijft zal Fresh Jazz Agency automatisch een 1e, 2(inclusief € 5,- administratiekosten) en 3e

(inclusief € 7,50 administratiekosten) herinnering versturen.

 • Na de 3e herinnering zal Fresh Jazz Agency haar vordering ter incasso uitbesteden.

Opdrachtgever is dan tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% procent van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Fresh Jazz Agency in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten te bevorderen.

Artikel 4. Betaling gage aan Muzikant cq Band

De betaling van de gage vindt plaats tussen Muzikant cq Band en Fresh Jazz Agency. Opdrachtgever dient het afgesproken factuurbedrag te voldoen aan Fresh Jazz Agency.

Artikel 5.1 Annulering

 1. Annulering door overmacht

In geval van aantoonbare overmacht (bij de bepaling wat wordt verstaan onder overmacht wordt uitgegaan van de geldende jurisprudentie op dit gebied) mag deze overeenkomst kosteloos en zonder verdere ingebrekestelling worden geannuleerd. Dit annuleringsrecht bij overmacht geldt voor zowel Muzikant cq Band als Opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht en Opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan Fresh Jazz Agency betalen (zie lid 2).

Annulering door overmacht dient te geschieden per e-mail of brief gericht aan Fresh Jazz Agency met de reden van overmacht en een bewijs van overmacht (doktersverklaring e.d.).

 • Annulering zonder dat er sprake is van overmacht

Indien Opdrachtgever of Muzikant cq Band de Overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan Fresh Jazz Agency. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Fresh Jazz Agency bij annulering van het optreden of opdracht door Opdrachtgever recht op volledige gage, althans een redelijke percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de Opdrachtgever. De annuleringsvergoeding, berekend volgens de volgende staffel, zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond:

Tijd tussen opzegging optreden – percentage gage:

< 1 maand                  –       100%

tussen 1 en 3 maanden      –     75%

tussen 3 en 5 maanden      –      50%

> 5 maanden            –      25%

Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

Artikel 5.2 Annulering door Covid-19

Indien de opdrachtgever besluit om het optreden niet te laten plaatsvinden omdat opdrachtgever bijvoorbeeld geen risico wil nemen vanwege het Coronavirus, dan is dat een eigen keuze en geen overmacht en is er een annuleringsvergoeding verschuldigd (zie artikel 5.1 van onze Algemene Voorwaarden en Bepalingen voor percentages van de vergoedingen). Echter in het geval dat het optreden geen doorgang kan vinden vanwege Corona maatregelen vanuit de overheid, dan is er sprake van overmacht en is er geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6. Buma en Sena

Opdrachtgever vrijwaart Muzikant cq Band en Fresh Jazz Agency voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Muzikant cq Band worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

Artikel 7. Schadevergoeding

Bij het niet nakomen van deze Overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken gage, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond, met reclamatie zoals onder Artikel 8 van deel II genoemd, opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de in gebreke gestelde partij de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,- te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

Artikel 8. Recht van reclame

 1. Indien Opdrachtgever meent dat de andere partij zich niet aan de bepalingen van deze Overeenkomst gehouden heeft, stelt de eerste de andere partij (het bij Fresh Jazz Agency bekende aanspreekpunt) hiervan op de dag van het optreden mondeling op de hoogte.
 2. Vervolgens zendt de eerste aan Fresh Jazz Agency binnen 30 kalender dagen na afloop van het optreden, schriftelijk een met redenen omklede melding van de klacht.
 3. Fresh Jazz Agency zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling nemen. Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, wordt de eisende partij hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.
 4. Indien het geschil niet naar genoegen opgelost wordt, kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.
 5. Dertig (30) kalender dagen na afloop van het optreden vervalt elk recht op reclame.
 6. Indien niet aan lid 1 en 2 is voldaan, vervalt elk recht op reclame

Artikel 9. Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechterlijke instantie.

Artikel 10. Garanties Fresh Jazz Agency

 1. Fresh Jazz Agency zal zich redelijkerwijs zoveel mogelijk inspannen om het door Opdrachtgever via Fresh Jazz Agency geboekte optreden zo perfect mogelijk te laten verlopen.
 2. Mocht door overmacht een Muzikant cq Band niet kunnen optreden, dan zal Fresh Jazz Agency kosteloos Opdrachtgever helpen zoeken naar een goed, gelijkwaardig en tijdig alternatief.

Artikel 11. Prestatie Muzikant cq Band

 1. De Opdrachtgever verklaart bij aangaan van de Overeenkomst bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de Muzikant cq Band. De Muzikant cq Band zal naar beste kunnen presteren. Muzikant cq Band heeft het recht het geluidsvolume te produceren zoals is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Fresh Jazz Agency.
 2. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de overeengekomen geluidsvolume zoals is beschreven in lid 1 behoudt de Muzikant cq Band zich het recht het optreden geen doorgang te laten vinden.
 3. Muzikant cq Band behoudt zich het recht te werken met een wijziging in de personele bezetting ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door Muzikant cq Band wordt gewaarborgd.

Artikel 12. Verhindering en oponthoud Muzikant cq Band

 1. Muzikant cq Band zal, indien Muzikant cq Band door ziekte en/of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd is om op te treden werken met een personele vervanging, conform Artikel 11.3.
 2. Indien lid 1 echter onmogelijk blijkt, zal Muzikant cq Band dit terstond aan Opdrachtgever laten weten en in samenwerking met Fresh Jazz Agency, alles in werking stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.
 • Opdrachtgever zal de Muzikant cq Band op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Muzikant cq Band, noch bij Fresh Jazz Agency.
 • Indien Muzikant cq Band op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer te beschikking stellen. Muzikant cq Band zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

Artikel 13. Laden en lossen

 1. Muzikant cq Band moet de mogelijkheid hebben om ongestoord ‘voor de deur’ te laden en te lossen.
 2. Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal Opdrachtgever hiervoor zorg dragen.
 3. De laad- en losruimte mag maximaal 25 meter verwijderd zijn van de auto’s. Wanneer dit niet het geval is moet Fresh Jazz Agency hiervan tenminste 1 dag van te voren op de hoogte gesteld worden.
 4. Wanneer blijkt dat er niet aan lid 2 en 3 wordt voldaan behoudt de Muzikant cq Band het recht het optreden te annuleren. In dit geval zal geen restitutie plaatsvinden van de gage.

Artikel 14. Parkeren en aanvullende kosten

Opdrachtgever draagt zorg voor een parkeerplaats binnen een straal van 500 meter na het laden en lossen. Tevens draagt Opdrachtgever zorg voor de kosten van de parkeerplaats.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van de Muzikant cq Band zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.
 2. Muzikant cq Band of Fresh Jazz Agency kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc. aangebracht door derden.
 3. Fresh Jazz Agency kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc. aangebracht door Muzikant cq Band.

Artikel 16. Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Muzikant cq Band, eventuele crew en andere begeleiders.

Artikel 17. Overnachting Muzikant cq Band

Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 225 kilometer voor Muzikant cq Band (enkele reis) zal, tenzij anders is overeengekomen, Opdrachtgever voor Muzikant cq Band en crew een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikkiing stellen voor de nacht volgend op het optreden door Muzikant cq Band bij Opdrachtgever. Per lid van de Band en Crew zal een separate hotelkamer ter beschikking worden gesteld. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste drie sterren conform ANWB classificatie).

Artikel 18. Consumpties

De Muzikant cq Band en Crew heeft per lid recht op twee consumpties per persoon per uur vanaf het moment van arriveren tot een uur na het spelen van de laatste set. Sterke dranken hoeven niet te worden geserveerd.

Artikel 19. Feesttenten en openlucht optredens

 1. Bij feesttenten en openlucht optredens draagt Opdrachtgever zorg voor een wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek, licht en geluid.
 2. Opdrachtgever zorgt dat de speelplek verwarmd is en dat het podium deugdelijk is.

Artikel 20. Huur van piano en overige geluidsapparatuur.De Muzikant cq Band draagt zelf zorg voor versterkers, microfoons en de daarvoor benodigde standaard kabels. Indien de Opdrachtgever een PA-systeem of piano/ vleugel of andere extra geluidsapparatuur wenst, zullen deze zelf door de Opdrachtgever gehuurd dienen te worden bij een erkende leverancier voor muziekinstrumenten/ geluidsapparatuur. Tevens draagt de Opdrachtgever zelf zorg voor de extra (huur)kosten die hieruit voortvloeien.